Trygghet, enkelhet och säkerhet på särskilt boende

TES skapar förutsättningar för ett effektivt utnyttjande av ekonomiska och personella resurser. Planeringstiderna minskas och hemtjänstarbetet effektiviseras.

TES kan integreras med de flesta verksamhetssystem, schemasystem och med digitala kartsystem. Detta innebär att inget dubbelarbete behöver göras och att korrekta uppgifter hämtas från verksamhetssystemet till TES.

Kostnadseffektivt

Med den s.k. PENG modellen kan man visa på stora besparingar, uppemot 5 gånger investeringen. TES ger en optimal planering av resurserna samtidigt som man kvalitetssäkrar insatserna. Kartan och dess kraft hjälper till vid planering och optimering av resursnyttjande.

Projektet har visat positiva resultat.

Från brukarna har tillfredsställelsen över delaktighet och kontaktmannaskapets roll ökat. Ur ett arbetsmiljö-perspektiv så har kommunikationen på enheten ökat och medarbetarna upplever sig mindre stressade.

Produktblad: TUNSTALL TES i SÄBO